Songer

Odkryj 3 mln utworów
i tysiące playlist
Nowa playlista Lista przebojów
Stwórz playlistę

Regulamin korzystania z serwisu Songer.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu songer.pl jest HTTP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326454, o numerze REGON 141771691, o numerze NIP 7010175319, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł. Administrator serwisu Songer.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu HTTP. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Songer.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu Songer.pl, HTTP zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym spełnienia wymogu pełnoletniości.

2. serwis Songer.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie songer.pl, składających się na serwis Songer.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.songer.pl/, umożliwiający między innymi w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu katalogowanie linków (adresów internetowych) prowadzących do plików w formacie audio/mp3/video przechowywanych w zasobach systemu informatycznego serwisu Wrzuta.pl (playlista). Serwis Songer.pl nie jest w żaden sposób powiązany z treściami, do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników w serwisie.

3. serwery HTTP – serwery HTTP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Songer.pl i na których - w ramach serwisu Songer.pl – zapisywane są playlisty zamieszczane przez użytkownika oraz określone treści umieszczone w serwisie;


II. Zasady korzystania z serwisu Songer.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Songer.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie playlist oraz tworzenie własnych playlist w serwisie. Regulamin określa również prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności HTTP. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Songer.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu Songer.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują HTTP.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Songer.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis i zawarte na nim treści, w tym playlisty utworzone przez innych użytkowników,

b. tworzyć playlisty w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu,

c. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Songer.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu Songer.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Songer.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

7. Serwis Songer.pl służy jedynie przeglądaniu lub tworzeniu przez użytkowników playlist. Treści do których odsyłają linki zamieszczone w serwisie przez użytkowników nie stanowią treści pochodzących od HTTP, treści te nie są przechowywane w zasobach serwisu Songer.pl i nie są weryfikowane przez HTTP. Wobec powyższego HTTP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści do których odsyłają przedmiotowe linki. HTTP w ramach serwisu Songer.pl nie przechowuje jakichkolwiek plików.

8. Z tytułu korzystania z serwisu Songer.pl HTTP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Songer.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym szczególności za przechowywane w serwisie playlisty.

9. Korzystanie z usług serwisu Songer.pl jest dobrowolne.

10. Playlisty przechowywane w serwisie, zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu Songer.pl, widoczne są pod nazwą nadaną przez użytkownika-autora playlisty. Nazwa playlisty nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego ani naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

11. Każdy użytkownik serwisu Songer.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu) takie zachowanie użytkownika, które jest sprzeczne z przeznaczeniem serwisu Songer.pl lub utrudniające innym użytkownikom korzystanie z serwisu lub utrudniające funkcjonowanie serwisu Songer.pl lub w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę obciążaniu serwerów lub łączy HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych HTTP, a także umieszczanie w serwisie linków prowadzących do treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa na dobrach niematerialnych powyższych osób, oraz zasady współżycia społecznego,

12. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 11 powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania wszystkich playlist użytkownika

13. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu linków, w tym tworzeniu playlist, lub innych treści w serwisie Songer.pl, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec HTTP lub o2 Sp. z o.o. z tytułu umieszczenia linków, w tym tworzenia playlist, lub innych treści w serwisie Songer.pl, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie HTTP, o2 Sp. z o.o. lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom HTTP, o2 Sp. z o.o. lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby o2 lub HTTP już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty o2 lub HTTP wszelkich poniesionych z tego tytułu przez o2 lub HTTP kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.

14. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Songer.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Songer.pl, HTTP nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Songer.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, bądź z innych przyczyn od siebie niezależnych, a także zaprzestania świadczenia usługi bez podania przyczyny. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Songer.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, HTTP powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając na stronie główniej serwisu Songer.pl (http://www.songer.pl) stosowną informację.

15. HTTP do korzystania z Internetu, w tym serwisu Songer.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, HTTP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

16. W ramach serwisu HTTP udostępnia użytkownikom panel kontaktowy w zakładce „Kontakt” umieszczonej na stronie głównej serwisu, w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

17. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu HTTP nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Songer.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści, w tym również za nieaktualność, niekompletność lub błędy występujące na stronach internetowych do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu (HTTP nie odpowiada za treści zamieszczone na stronach internetowych do których odsyłają linki zamieszczone przez użytkowników),

c. za usunięcie dowolnej playlisty lub innych treści umieszczonych przez użytkownika, a także za usunięcie Konta Użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie;

d. za utratę przez Użytkownika danych zamieszczonych w serwisie, w tym w szczególności za utratę playlist;

e. z tytułu naruszenia praw i dóbr osób trzecich przez Użytkownika przy tworzeniu playlist i korzystaniu z serwisu

f. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego Konta Użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od F4F,

18. HTTP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania playlist (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach HTTP. HTTP zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania playlist (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do HTTP z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa, praw na dobrach niematerialnych osób trzecich lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu Songer.pl.

19. W ramach przewidzianej dla serwisu Songer.pl funkcjonalności HTTP przewiduje grupowanie playlist przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach. Użytkownik tworząc playlistę jest zobowiązany do dokonania jej klasyfikacji przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis Songer.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu Songer.pl.

20. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Songer.pl należy zgłaszać za pomocą panelu kontaktowego umieszczonego w zakładce „Kontakt” znajdującego się na głównej stronie serwisu lub pisemnie na adres: HTTP SP. Z O.O. ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa

21. HTTP oświadcza, iż playlisty lub inne treści umieszczane w serwisie Songer.pl są rejestrowane przez HTTP, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. HTTP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do HTTP uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, HTTP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Songer.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Songer.pl, przy czym HTTP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi HTTP do przekazania takich danych.

22. Użytkownik umieszczając playlistę w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych playlist (w tym w szczególności ich nazw) w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez HTTP, w tym także w celach reklamowych i promocyjnych HTTP.

23. HTTP oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Songer.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. HTTP korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu Songer.pl przez Użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Songer.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli Użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w serwisie Songer.pl.

24. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu Songer.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w siedzibie Administratora, wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej funkcjonalności serwisu Songer. Administratorem danych osobowych jest HTTP SP. Z O.O. ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres: HTTP SP. Z O.O. ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa.

25. HTTP ma prawo przenieść prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, na co użytkownik wyraża zgodę. W przypadku gdy HTTP przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazana zostanie jako administrator o2 sp. z o.o. W przypadku gdy HTTP przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 sp. z o.o., użytkownik wyraża zgodę, aby o2 sp. z o.o. dokonała zwrotnego przeniesienia powołanych praw i obowiązków na HTTP (o czym użytkownik zostanie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazana zostanie jako administrator HTTP).

26. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.songer.pl/regulamin.

27. HTTP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie HTTP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Popularne playlisty

Wszystkie playlisty »

Nie znaleziono playlist do wyświetlenia.